Privacybeleid

Privacy-verklaring van IJsclub IJsvermaak Oldemarkt

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 09 april 2019.

Gegevensverwerking

Wij slaan de volgende gegevens op:

Wij slaan de volgende gegevens op:

  • uw naam, adres en woonplaats
  • uw bankrekeningnummer (i.v.m. incasso contributie)
  • telefoonnummer waarop u bereikbaar bent (indien nodig)
  • uw e-mailadres (indien nodig).

Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. IJsclub Oldemarkt heeft de nodige technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

  • Alle personen, die namens IJsclub Oldemarkt van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
  • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op ons opslagsysteem;
  • Onze bestuursleden en vrijwilligers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens;
  • IJsclub Oldemarkt gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hier beschreven.

Webhosting en e-mail

Wij nemen webhosting- en emaildiensten af van Vimexx.
Vimexx kan gegevens verzamelen over het gebruik van de diensten (cookies). Dit zijn geen persoonsgegevens.
Vimexx heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van gegevens te voorkomen.

Uitslagenlijsten en foto’s

Als sportvereniging organiseren wij soms wedstrijden of andere activiteiten. Van deze activiteiten kunnen uitslagen en foto’s worden gepubliceerd op onze website en/of social media.
Als u bezwaar hebt tegen vermelding op de uitslagenlijst of op foto’s, dan kunt u dit melden via de onderstaande contactgegevens.

Lidmaatschap

Van uw lidmaatschap slaan wij bovengenoemde persoonsgegevens op in een door ons beveiligde omgeving. Deze gegevens worden niet gedeeld met derden.

Draaiboeken

In onze draaiboeken staan persoonsgegevens, bijvoorbeeld die van vrijwilligers. Deze draaiboeken worden alleen gedeeld met bevoegde instanties, zoals KNSB en overheidsinstellingen. Ook deze partijen gaan in overeenstemming met de AVG om met onze persoonsgegevens.

Algemeen doel van de gegevensverwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met het lidmaatschap of uw rol als vrijwilliger. Wij gebruiken uw gegevens niet voor marketing. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u lid of vrijwilliger bent dan wel op grond van de wet is vereist.
Dit betekent dat wij uw gegevens bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer lid of vrijwilliger wilt zijn.

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan). Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover contact met ons op te nemen. U heeft daarnaast te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Vragen en contactgegevens

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op. U kunt IJsclub Oldemarkt bereiken via e-mail op info@ijscluboldemarkt.nl.